Aufruf-Statistik für muruchi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 14887
Summe der Dateien 5083
Summe Seiten 14417
Summe Besuche 670
Summe in kb 5258
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 170
Summe der unterschiedlichen URLs 121
Summe der unterschiedlichen Verweise 55
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 168
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 1350
Anfragen pro Tag 480 2947
Dateien pro Tag 163 2250
Seiten pro Tag 465 2782
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 33
Besuche pro Tag 21 55
kb pro Tag 170 690
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 34.14% 5083
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.65% 394
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.52% 77
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.30% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 62.39% 9288

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 385 2.59% 69 1.36% 378 2.62% 28 4.18% 25 14.71% 329 6.25%
2 306 2.06% 8 0.16% 299 2.07% 12 1.79% 8 4.71% 84 1.59%
3 353 2.37% 53 1.04% 350 2.43% 15 2.24% 14 8.24% 105 2.00%
4 342 2.30% 46 0.90% 337 2.34% 13 1.94% 15 8.82% 272 5.17%
5 346 2.32% 45 0.89% 340 2.36% 16 2.39% 15 8.82% 93 1.78%
6 316 2.12% 17 0.33% 308 2.14% 17 2.54% 16 9.41% 76 1.44%
7 319 2.14% 20 0.39% 315 2.18% 17 2.54% 17 10.00% 78 1.48%
8 323 2.17% 19 0.37% 316 2.19% 18 2.69% 17 10.00% 77 1.47%
9 309 2.08% 10 0.20% 302 2.09% 12 1.79% 14 8.24% 73 1.38%
10 407 2.73% 104 2.05% 397 2.75% 55 8.21% 33 19.41% 154 2.93%
11 317 2.13% 20 0.39% 313 2.17% 22 3.28% 21 12.35% 690 13.11%
12 385 2.59% 75 1.48% 375 2.60% 31 4.63% 28 16.47% 212 4.04%
13 362 2.43% 66 1.30% 358 2.48% 17 2.54% 18 10.59% 104 1.99%
14 476 3.20% 163 3.21% 409 2.84% 22 3.28% 21 12.35% 236 4.48%
15 352 2.36% 53 1.04% 347 2.41% 20 2.99% 19 11.18% 94 1.79%
16 356 2.39% 45 0.89% 344 2.39% 26 3.88% 18 10.59% 115 2.19%
17 455 3.06% 146 2.87% 420 2.91% 27 4.03% 21 12.35% 167 3.18%
18 1657 11.13% 1360 26.76% 1650 11.44% 27 4.03% 19 11.18% 85 1.62%
19 2947 19.80% 2250 44.27% 2782 19.30% 29 4.33% 21 12.35% 393 7.48%
20 334 2.24% 39 0.77% 330 2.29% 20 2.99% 19 11.18% 80 1.52%
21 388 2.61% 76 1.50% 377 2.61% 33 4.93% 25 14.71% 612 11.64%
22 381 2.56% 80 1.57% 377 2.61% 24 3.58% 18 10.59% 107 2.04%
23 359 2.41% 45 0.89% 352 2.44% 18 2.69% 15 8.82% 98 1.86%
24 330 2.22% 32 0.63% 323 2.24% 28 4.18% 25 14.71% 95 1.81%
25 371 2.49% 64 1.26% 361 2.50% 28 4.18% 24 14.12% 109 2.07%
26 348 2.34% 32 0.63% 334 2.32% 29 4.33% 22 12.94% 191 3.62%
27 320 2.15% 16 0.31% 310 2.15% 22 3.28% 21 12.35% 81 1.53%
28 339 2.28% 36 0.71% 331 2.30% 20 2.99% 18 10.59% 90 1.72%
29 329 2.21% 26 0.51% 324 2.25% 17 2.54% 19 11.18% 80 1.52%
30 318 2.14% 19 0.37% 310 2.15% 17 2.54% 18 10.59% 189 3.59%
31 357 2.40% 49 0.96% 348 2.41% 21 3.13% 17 10.00% 89 1.69%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 421 2.83% 1 40 0.79% 13 419 2.91% 3 107 2.03%
1 15 472 3.17% 2 80 1.57% 15 465 3.23% 4 131 2.50%
2 14 436 2.93% 1 59 1.16% 13 432 3.00% 4 123 2.33%
3 21 658 4.42% 8 270 5.31% 15 487 3.38% 13 417 7.93%
4 16 508 3.41% 2 91 1.79% 16 497 3.45% 5 144 2.73%
5 57 1792 12.04% 44 1387 27.29% 57 1786 12.39% 4 123 2.35%
6 15 474 3.18% 2 78 1.53% 15 469 3.25% 4 130 2.48%
7 48 1513 10.16% 23 733 14.42% 48 1506 10.45% 4 121 2.31%
8 15 478 3.21% 2 85 1.67% 14 464 3.22% 4 131 2.50%
9 14 454 3.05% 1 48 0.94% 14 440 3.05% 4 118 2.24%
10 16 509 3.42% 3 121 2.38% 14 442 3.07% 7 211 4.01%
11 15 466 3.13% 2 62 1.22% 14 444 3.08% 4 137 2.60%
12 14 454 3.05% 1 55 1.08% 14 437 3.03% 14 424 8.07%
13 14 447 3.00% 1 52 1.02% 13 430 2.98% 7 224 4.26%
14 13 412 2.77% 0 28 0.55% 12 401 2.78% 17 529 10.07%
15 13 431 2.90% 1 46 0.90% 13 419 2.91% 5 156 2.97%
16 14 446 3.00% 1 60 1.18% 13 415 2.88% 8 254 4.83%
17 14 460 3.09% 1 59 1.16% 14 449 3.11% 4 124 2.36%
18 14 455 3.06% 2 70 1.38% 14 447 3.10% 10 317 6.03%
19 36 1119 7.52% 23 730 14.36% 35 1107 7.68% 11 336 6.38%
20 35 1114 7.48% 23 730 14.36% 35 1106 7.67% 7 220 4.19%
21 13 428 2.87% 1 35 0.69% 13 424 2.94% 4 137 2.60%
22 16 502 3.37% 3 106 2.09% 16 498 3.45% 4 137 2.61%
23 14 438 2.94% 1 58 1.14% 13 433 3.00% 16 506 9.62%

Top 15 von 121 URLs
# Anfragen kb URL
1 4993 33.54% 656 12.47% /
2 130 0.87% 66 1.26% /usage/
3 23 0.15% 13 0.24% /usage//////
4 23 0.15% 251 4.77% /usage/usage_200910.html
5 23 0.15% 187 3.57% /usage/usage_200911.html
6 19 0.13% 5 0.09% /usage/menu.html
7 15 0.10% 146 2.78% /usage/usage_200909.html
8 9 0.06% 235 4.46% /usage/usage_200912.html
9 8 0.05% 822 15.63% /usage/usage_200911.html\r
10 7 0.05% 14 0.27% /usage//////usage_200910.html
11 6 0.04% 2 0.03% /usage//////menu.html
12 6 0.04% 15 0.29% /usage//////usage_200911.html
13 4 0.03% 403 7.66% /usage/usage_200910.html\r
14 2 0.01% 13 0.24% /usage//////usage_200909.html
15 2 0.01% 14 0.27% /usage//////usage_200912.html

Top 10 von 121 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.05% 822 15.63% /usage/usage_200911.html\r
2 4993 33.54% 656 12.47% /
3 4 0.03% 403 7.66% /usage/usage_200910.html\r
4 23 0.15% 251 4.77% /usage/usage_200910.html
5 9 0.06% 235 4.46% /usage/usage_200912.html
6 23 0.15% 187 3.57% /usage/usage_200911.html
7 15 0.10% 146 2.78% /usage/usage_200909.html
8 130 0.87% 66 1.26% /usage/
9 6 0.04% 15 0.29% /usage//////usage_200911.html
10 7 0.05% 14 0.27% /usage//////usage_200910.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4993 33.54% 422 77.86% /
2 130 0.87% 29 5.35% /usage/
3 23 0.15% 18 3.32% /usage/usage_200910.html
4 23 0.15% 18 3.32% /usage/usage_200911.html
5 19 0.13% 11 2.03% /usage/menu.html
6 15 0.10% 11 2.03% /usage/usage_200909.html
7 23 0.15% 7 1.29% /usage//////
8 6 0.04% 5 0.92% /usage//////menu.html
9 6 0.04% 5 0.92% /usage//////usage_200911.html
10 8 0.05% 5 0.92% /usage/usage_200911.html\r

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4993 33.54% 410 75.79% /
2 130 0.87% 43 7.95% /usage/
3 23 0.15% 17 3.14% /usage/usage_200911.html
4 23 0.15% 16 2.96% /usage/usage_200910.html
5 15 0.10% 12 2.22% /usage/usage_200909.html
6 23 0.15% 9 1.66% /usage//////
7 19 0.13% 9 1.66% /usage/menu.html
8 8 0.05% 5 0.92% /usage/usage_200911.html\r
9 7 0.05% 4 0.74% /usage//////usage_200910.html
10 6 0.04% 4 0.74% /usage//////usage_200911.html

Top 30 von 170 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8920 59.92% 0 0.00% 2021 38.44% 1 0.15% garbi.ispgateway.de
2 1884 12.66% 1884 37.06% 0 0.00% 4 0.60% unl.ua
3 1446 9.71% 1446 28.45% 0 0.00% 4 0.60% ll-54.165.162.89.kv.sovam.net.ua
4 394 2.65% 394 7.75% 0 0.00% 1 0.15% 123.238.71.96
5 290 1.95% 290 5.71% 179 3.41% 14 2.09% member.e-style-gaming.net
6 270 1.81% 269 5.29% 395 7.51% 2 0.30% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
7 265 1.78% 265 5.21% 164 3.12% 13 1.94% brushfire.bluegravity.com
8 145 0.97% 145 2.85% 49 0.93% 19 2.84% janspitse.xs4all.nl
9 58 0.39% 0 0.00% 13 0.25% 58 8.66% server2.page2rss.com
10 52 0.35% 27 0.53% 18 0.34% 26 3.88% crawl-66-249-71-231.googlebot.com
11 44 0.30% 30 0.59% 18 0.33% 1 0.15% 89.123.42.41
12 43 0.29% 43 0.85% 27 0.51% 30 4.48% 221.215.1.224
13 37 0.25% 25 0.49% 15 0.28% 1 0.15% gw-phimento-semenic6.dnttm.ro
14 36 0.24% 17 0.33% 19 0.36% 21 3.13% crawl-66-249-71-239.googlebot.com
15 35 0.24% 20 0.39% 30 0.58% 16 2.39% b3090839.crawl.yahoo.net
16 33 0.22% 4 0.08% 27 0.51% 4 0.60% crawl-15c.cuil.com
17 33 0.22% 30 0.59% 35 0.67% 1 0.15% dialbs-213-023-253-154.static.arcor-ip.net
18 27 0.18% 10 0.20% 10 0.20% 15 2.24% crawl-66-249-71-232.googlebot.com
19 22 0.15% 16 0.31% 34 0.66% 1 0.15% 195.128.18.18
20 21 0.14% 21 0.41% 7 0.13% 7 1.04% 195.229.62.157
21 21 0.14% 9 0.18% 19 0.37% 12 1.79% crawl-66-249-71-154.googlebot.com
22 21 0.14% 21 0.41% 7 0.13% 19 2.84% x81prx00.sp.edu.sg
23 19 0.13% 13 0.26% 8 0.14% 1 0.15% 12.red-79-144-204.dynamicip.rima-tde.net
24 19 0.13% 13 0.26% 8 0.14% 1 0.15% 64.red-88-17-4.dynamicip.rima-tde.net
25 19 0.13% 13 0.26% 8 0.14% 1 0.15% 77.211.188.123
26 19 0.13% 13 0.26% 8 0.14% 1 0.15% d81224.upc-d.chello.nl
27 19 0.13% 13 0.26% 8 0.14% 1 0.15% g191010.upc-g.chello.nl
28 19 0.13% 13 0.26% 8 0.14% 1 0.15% g230058157.adsl.alicedsl.de
29 19 0.13% 13 0.26% 8 0.14% 1 0.15% ip545321dc.speed.planet.nl
30 18 0.12% 12 0.24% 7 0.13% 2 0.30% 222.122.141.47

Top 10 von 170 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8920 59.92% 0 0.00% 2021 38.44% 1 0.15% garbi.ispgateway.de
2 5 0.03% 5 0.10% 505 9.61% 5 0.75% pd95e9171.dip0.t-ipconnect.de
3 270 1.81% 269 5.29% 395 7.51% 2 0.30% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 3 0.02% 3 0.06% 308 5.86% 1 0.15% 127.red-217-125-161.dynamicip.rima-tde.net
5 2 0.01% 2 0.04% 205 3.91% 1 0.15% pd95e9217.dip0.t-ipconnect.de
6 16 0.11% 16 0.31% 187 3.56% 1 0.15% b6hsbo.rulespace.com
7 290 1.95% 290 5.71% 179 3.41% 14 2.09% member.e-style-gaming.net
8 265 1.78% 265 5.21% 164 3.12% 13 1.94% brushfire.bluegravity.com
9 1 0.01% 1 0.02% 112 2.14% 1 0.15% 207-184-111-65.serverpronto.com
10 13 0.09% 13 0.26% 105 1.99% 13 1.94% 119.147.113.242

Top 30 von 55 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13452 90.36% - (Direct Request)
2 408 2.74% http://buycollegepaper.com/
3 88 0.59% http://www.extenze.us/
4 86 0.58% http://ass-fucking.assfuckdolls.com/ass-fucking
5 79 0.53% http://www.cigarettesfreeshipping.com/
6 75 0.50% http://www.makemoneyonyahoo.com/
7 52 0.35% http://www.longcigarettes.com/
8 50 0.34% http://black-ass.assfuckdolls.com/black-ass
9 50 0.34% http://www.onlineheadshops.com/
10 46 0.31% http://www.giftsforguy.com/
11 44 0.30% http://teen-ass.assfuckdolls.com/teen-ass
12 43 0.29% http://hot-ass.assfuckdolls.com/hot-ass
13 40 0.27% http://big-ass.assfuckdolls.com/big-ass
14 39 0.26% http://ass-parade.assfuckdolls.com/ass-parade
15 35 0.24% http://bestdetoxpills.com
16 35 0.24% http://www.missway.com
17 26 0.17% http://www.max-vigra.com/
18 23 0.15% http://nice-ass.assfuckdolls.com/nice-ass
19 20 0.13% http://sexy-ass.assfuckdolls.com/sexy-ass
20 20 0.13% http://www.naturomaxpills.com
21 12 0.08% http://www.decads.com/
22 12 0.08% http://www.herbalpartypills.net
23 10 0.07% http://genfx.co.uk
24 10 0.07% http://www.goodgiftsforboyfriends.com/
25 5 0.03% http://www.firms.bz
26 2 0.01% http://best-pills.host-sc.com/forum/forum/sitemap.xml
27 2 0.01% http://erinsdietplan.musiced.net/2009/12/09/the-latest-information-of-the-lipotrim-and-medifast-dieting-plan/
28 2 0.01% http://erinsmedifastdietplan.wiredmoms.com/2009/12/08/some-info-of-the-lipotrim-and-medifast-weight-loss-plan/
29 2 0.01% http://jennysdietingdiary.wordpress.com/2009/12/09/an-overview-of-the-slimfast-and-medifast-and-adios-diet-plan/
30 2 0.01% http://kellysdietplan.voxtropolis.com/staging/2009/12/09/more-articles-of-the-lipotrim-and-medifast-dieting-plan/

Top 15 von 168 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3738 25.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 558 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 345 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 245 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 77 0.52% Java/1.6.0_04
6 67 0.45% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
7 58 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Page2RSS/0.5; +http://page2rss.com/)
8 56 0.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
9 38 0.26% Java/1.6.0_15
10 37 0.25% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
11 37 0.25% Java/1.6.0_13
12 36 0.24% Mozilla/5.0
13 33 0.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
14 23 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 22 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot-DS/1.0; +http://www.aihit.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 24 von 24 Lšndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8949 60.11% 22 0.43% 2945 56.01% Deutschland Deutschland
2 3360 22.57% 3352 65.95% 37 0.70% Ukraine Ukraine
3 892 5.99% 545 10.72% 778 14.80% Firmen (com)
4 690 4.63% 650 12.79% 971 18.46% Netzwerke (net)
5 541 3.63% 534 10.51% 165 3.15% Australien Australien
6 202 1.36% 184 3.62% 72 1.36% Niederlande Niederlande
7 81 0.54% 55 1.08% 32 0.61% Rumaenien Rumaenien
8 21 0.14% 21 0.41% 7 0.13% Arabische Emirate Arabische Emirate
9 21 0.14% 21 0.41% 7 0.13% Singapur Singapur
10 19 0.13% 13 0.26% 8 0.14% Spanien Spanien
11 17 0.11% 9 0.18% 6 0.11% Russische Foederation Russische Foederation
12 16 0.11% 4 0.08% 5 0.09% Japan Japan
13 15 0.10% 15 0.30% 105 2.00% Suedkorea Suedkorea
14 15 0.10% 15 0.30% 5 0.10% Saudi Arabien Saudi Arabien
15 10 0.07% 5 0.10% 3 0.05% Seychellen Seychellen
16 10 0.07% 9 0.18% 5 0.10% USA USA
17 8 0.05% 8 0.16% 5 0.09% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
18 8 0.05% 8 0.16% 5 0.09% Kolumbien Kolumbien
19 3 0.02% 3 0.06% 0 0.00% Informationsanbieter (info)
20 3 0.02% 1 0.02% 95 1.81% Tschechien Tschechien
21 3 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Tunesien Tunesien
22 1 0.01% 1 0.02% 0 0.01% Oesterreich Oesterreich
23 1 0.01% 1 0.02% 1 0.01% Kanada Kanada
24 1 0.01% 1 0.02% 1 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)


Generated by Webalizer Version 2.20